image

غم از دست دادن هم‌وطنان بدترین قسمت سال ۹۹ بود

1400-01-13
یوسف مرادیان گفت: کرونا دیدگاه‌های ما را به زندگی تغییر داد؛ کرونا نزدیکی مرگ را به ما بسیار نشان داد که در کسری از ثانیه می‌تواند اتفاق بیفتد. سالی که گذشت سالی سخت و تلخ برای تمام مردم در گوشه و کنار این جهان خاکی بود. سالی که ...