بهرام رادان: کاسه داغ تر از آش نشوید!

بهمن 12, 1400
تهیه کننده فیلم «علفزار» از تعامل خوب با قوه قضاییه برای ساخت این فیلم خبر داد و گفت: کاسه داغ تر از آش نشوید، برای اکران عمومی این فیلم به سعه صدر نهادهای مرتبط نیاز است زیرا ساخت چنین فیلم‌هایی از وقوع جرم جلوگیری می‌کند. به گزارش ایرنا، نشست رسانه‌ای فیلم علفزار در روز دوم از جشنواره ...