هنگام سقوط

علی همدمی کلور متخلص به «همدم» با تقدیم قطعه شعری به خلبانان شهید بالگرد حامل شهید رئیسی و همراهانشان چنین سرود: ...ادامه مطلب