محمد بی‌بی حسن و سینمای بی‌پناه

1401-03-13
سعید مطلبی کلاس هشتم، نهم، یک همشاگردی داشتیم به اسم محمد بی‌بی حسن. اصلا نام شناسنامه‌اش بی‌بی حسن بود. و بی‌بی حسن اسم مادربزرگش بود که نگهبان یکی از این یخچال‌های طبیعی در انتهای خانی‌آباد بود. همین نام فامیل و وجه تسمیه‌اش نشان ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات