نبرد خاموش میان کتابفروشان و بساط‌گستران

1400-06-06
کتابفروشان، برای حل مشکل بساط‌گستران، چشم امید به مخاطبان کتاب و مدیران فرهنگی دارند و ناشران نیز حقوق پایمال شده خود را از دادگسترانی طلب می‌کنند که باید بساط‌گستران را با حقوق دیگران آشنا کنند، موضوعی که هرگز برایشان اهمیتی نداشته است. به گزارش ایرنا، یکی از ...