مدیریت در تلویزیون؛ چرخش بر مدار صفر درجه!

1400-09-23
بانی‌فیلم: اوضاع تلویزیون و شبکه‌هاش خوب نیست؛ درست مثل بخش‌های زیادی از مدیریت اجرایی کشور. صداوسیما همیشه با نوع خاصی از مشکلات و بحران‌ها روبروست که بخش بزرگی از آنها را خود به وجود آورده است! یک نمونه از این مشکل‌آفرینی‌های ویژه صداوسیما را ...