مدیریت در تلویزیون؛ چرخش بر مدار صفر درجه!

آذر 23, 1400
بانی‌فیلم: اوضاع تلویزیون و شبکه‌هاش خوب نیست؛ درست مثل بخش‌های زیادی از مدیریت اجرایی کشور. صداوسیما همیشه با نوع خاصی از مشکلات و بحران‌ها روبروست که بخش بزرگی از آنها را خود به وجود آورده است! یک نمونه از این مشکل‌آفرینی‌های ویژه صداوسیما را ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات