یادداشت؛ فرهنگ بساز و بفروشی همچنان برقرار است!

مرداد 21, 1400
مجید میرفخرایی سالها بود که از معماران بساز و بفروش ساختمان‌های شهر رنج می‌بردیم. اکثر ساختمان‌های زشت شهرها را همین بسازوبفروش‌ها ساخته‌اند. هر چه مهندسان معمار و شهرسازان با فرهنگ از این روال نادرست شکایت و نقد کردند صدای‌شان به جایی نرسید؛ شهر زشت ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات