یادداشت؛ فرهنگ بساز و بفروشی همچنان برقرار است!

1400-05-21
مجید میرفخرایی سالها بود که از معماران بساز و بفروش ساختمان‌های شهر رنج می‌بردیم. اکثر ساختمان‌های زشت شهرها را همین بسازوبفروش‌ها ساخته‌اند. هر چه مهندسان معمار و شهرسازان با فرهنگ از این روال نادرست شکایت و نقد کردند صدای‌شان به جایی نرسید؛ شهر زشت ...