نگاهی به نخستین فیلمنامه‌ی سینمای ایران به بهانه‌ی روز ملی سینما

1400-06-21
یادداشت/ جابر قاسمعلی فیلمنامه‌ی “شاه ایران و بانوی ارمن” به گمانم باید نخستین فیلمنامه‌ی سینمای ایران باشد. نویسنده؛ آقای ذبیح بهروز در انتهای دیباچه‌ی خود، تاریخ دوم اسفند هزار و سیصد و شش را قلمی کرده؛ سه سال پیش از اولین فیلم صامت ایرانی؛ “ ...