نگاهی به نخستین فیلمنامه‌ی سینمای ایران به بهانه‌ی روز ملی سینما

شهریور 21, 1400
یادداشت/ جابر قاسمعلی فیلمنامه‌ی “شاه ایران و بانوی ارمن” به گمانم باید نخستین فیلمنامه‌ی سینمای ایران باشد. نویسنده؛ آقای ذبیح بهروز در انتهای دیباچه‌ی خود، تاریخ دوم اسفند هزار و سیصد و شش را قلمی کرده؛ سه سال پیش از اولین فیلم صامت ایرانی؛ “آبی و رابی”. اگرچه نشانی در دست نیست که ...