توجیه بدیع مجری شبکه دو!

دی 5, 1400
بانی‌فیلم: برخی ماجراها و توجیه‌ها هستند که فقط در کشورمان می‌توان آنها را دید و یافت؛ این که با پاک کردن صورت مسئله، درصدد پاسخگویی باشند یا پرسش شما را با پرسشی دیگر پاسخ دهند! به تازگی سروکله نوع سومی هم پیدا شده که در در روزهای ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات