فراستی بازهم از «قهرمان» فرهادی انتقاد کرد؛ این بار شدیدتر!

1400-09-07
منتقد برنامه هفت: «قهرمان» از نمای اول تا آخر گدای جایزه است فیلم نمی‌تواند روی پای خودش بایستد مسعود فراستی گفت: روشن است که فیلم «قهرمان» جایزه می‌خواهد وگرنه خود فیلم به عنوان یک پیکر واحد زنده که با ما تعامل می‌کند، نیست. این فیلم‌ از نمای ...