انتقاد از برنامه‌‌ها و سریال‌های نوروزی؛ انبوهی از ابتذال!

فروردین 6, 1400
منیژه حکمت در ايام كرونا و از روى اجبار وقتى نگاهى به سريال‌ها و تاك شوهاى تلويزيون و رسانه‌هاى تصويرى مى اندازيم از انبوه ابتذالى كه به نام سرگرمى‌سازى و با منت گذاشتن بر سر مخاطب مظلوم ساخته ميشود حيرت ميكنى. نمي‌توان فهميد كه چرا اين همه نيروى بالفعل سينما درگير ساخت اين حجم از مزخرفات ...