آی‌وی‌وی؛ هنرمندی که اعتراض می‌کند و می‌ترسد!

فروردین 23, 1400
«اگر هنر من هیچ ارتباطی با رنج و اندوه مردم نداشته باشد، پس اساسا هنر برای چیست؟ اثری هنری که قادر به ایجاد احساسی تکان‌دهنده و حتی ناخوشایند در مخاطبش نیست، ارزش خلق کردن ندارد!»؛ این را آی‌وی‌وی، هنرمند چینی می‌گوید که به شکستن تابوهای اجتماعی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات