مهدی کرم‌پور: زمين به دور خورشيد خواهد گشت، حتا اگر همه توبه كنيم!

1400-05-27
واکنش انتقادی کارگردان «پل چوبی» به اظهارات محمدمهدی اسماعیلی، گزینه پیشنهادی وزارت ارشاد یكى از وزارت‌خانه‌هايى كه به دليل رشد فن‌آورى‌هاى نوين به كل از ماموريت و ماهيت خود خارج و بوروكراسى عريض و طويلش در حد اداره كل يا يك شعبه بانك در يكى از ...