«گُرنیکا»ی پیکاسو قدرتمندترین نقاشی ضد جنگِ تاریخ

فروردین 14, 1400
«گُرنیکا» از مهمترین نقاشی‌های «پیکاسو» به اعتراضی نمادین برای صلح بدل شد تا بسیاری از منتقدان هنری از آن به عنوان قدرتمندترین نقاشی ضد جنگ در تاریخ یاد کنند. به گزارش ایرنا،گرنیکا (guernica) عنوان نقاشی بزرگ رنگ روغن روی بوم است که در سال ۱۹۳۷ توسط هنرمند اسپانیایی پابلو پیکاسوخلق شده است. پیکاسوهنرمند اهل اسپانیا، نقاش، مجسمه ...