راه حل!

1401-04-10
یادداشت / جواد کراچی عاقله بانویی بازنشسته در گوشه ای از فرودگاه شیراز کتابفرشی راه انداخته بود. خودش را دبیر و همسرش را هم دبیر تاریخ معرفی کرد. کتاب «حقایق ناگفته » را در دست گرفته و تورقی کرده و در حال زمین گذاشتنش بودم که گفت : هم خودم کتاب را خوانده ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات