نام‌«پنجشیر» بر تارک تهران

1400-06-19
یک عضو سابق شورای شهر تهران از نامگذاری یکی از خیابان های شهر تهران به نام پنجشیر بر اساس مصوبه پنجمین دوره شورای شهر تهران خبر داد. به گزارش ایسنا، مجید فراهانی عضو سابق شورای شهر تهران در دوره پنجم در پیامی توییتری از نامگذاری یکی از خیابان های تهران ...