پرویز پورحسینی؛ بازیگری که هرگز تفریحی نداشت

شهریور 20, 1400
در کودکی تفریحی نداشت و در بزرگسالی هم، زندگی از همان سال‌های آغازین، روی سختش را به او نشان داد. برای گذران زندگی ناچار بود در صحافی دایی‌اش کار کند تا کمک خرج مادرش باشد که به تنهایی سه بچه دیگر را باید از آب و گل در ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات