مردی از جنس باران

آبان 23, 1400
جمشید پوراحمد نیم قرن گذشت: اما هنوز خراب و کبود آن روز هستم که در حاشیه سینما کاپری واقع در میدان ۲۴ اسفند گفتم: این آشغالی وظیفه نشناس!… که مهدی میثاقیه اجازه نداد حرفم تمام شود! گفت: این مردان شریف و زحمتکش نام‌شان پیک بهداشت است، نه آشغالی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات