تایید خبر بانی‌فیلم؛ هنروتجربه رفت!

1400-12-25
بانی‌فیلم: خبر دیروز بانی‌فیلم مبنی بر پایان بودجه گرفتن موسسه هنروتجربه از سازمان سینمایی تایید شد و فعالیت این موسسه در اکران فیلم‌های هنری با حرف‌هایی که محمد خزاعی دیروز گفت که از این پس مرکز گسترش سینمای تجربی مدیریت، هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های ...