شاه و مردی که زیاد می‌دانست!

1401-01-25
۲۵ فروردین روز درگذشت امیراسدالله علم نزدیک‌ترین دوست محمدرضاپهلوی است. فردی که مراتب ترقی را آهسته آهسته طی و تبدیل به امین‌ترین یار شاه شد. گزارش زیر نگاهی گذراست به زندگی این شخص. شوکت الملک پدر امیراسدالله علم مردی تجددخواه بود و عاشق هنرو ادب. او با بسیاری ...