شایعه؛ مرز واقعیت کجاست؟!

اردیبهشت 21, 1401
دکتر فاطمه عبدی* چند دهه پیش اگر دنبال خبری داغ بودی، آن را در روزنامه‌ها و جراید می‌یافتی؛ بیشتر در هفته‌نامه‌ها. نویسندگان و ناشران این جراید یک هفته وقت داشتند تا خبر را راستی‌آزمایی کنند؛ صحت منبع خبر را بررسی کنند تا مبادا خبری کذب ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات