«ميخواهم زنده بمانم»

خاطره سعید مطلبی از همکاری با مرحوم اویسی در «ميخواهم زنده بمانم»

5 اکتبر , 2021
براى نقش مهمى در «ميخواهم زنده بمانم» به دنبال كسى بوديم كه هم صداىی پرطنين داشته باشد هم چشم‌هاى بانفوذ هم اندام متناسب با اين دو ويژگى؛ هم ايست محكم و هم اتوريته كافى و فتحعلى اويسى انتخاب شد كه به حق همه اين شرايط را داشت. واقعاً وقتى ...