خاطره سعید مطلبی از همکاری با مرحوم اویسی در «ميخواهم زنده بمانم»

مهر 13, 1400,
براى نقش مهمى در «ميخواهم زنده بمانم» به دنبال كسى بوديم كه هم صداىی پرطنين داشته باشد هم چشم‌هاى بانفوذ هم اندام متناسب با اين دو ويژگى؛ هم ايست محكم و هم اتوريته كافى و فتحعلى اويسى انتخاب شد كه به حق همه اين شرايط را داشت. واقعاً وقتى به مناسبت فيلمنامه خشمگين مي‌شد، آدم از نگاهش مي ...