خاطره سعید مطلبی از همکاری با مرحوم اویسی در «ميخواهم زنده بمانم»

مهر 13, 1400
براى نقش مهمى در «ميخواهم زنده بمانم» به دنبال كسى بوديم كه هم صداىی پرطنين داشته باشد هم چشم‌هاى بانفوذ هم اندام متناسب با اين دو ويژگى؛ هم ايست محكم و هم اتوريته كافى و فتحعلى اويسى انتخاب شد كه به حق همه اين شرايط را داشت. واقعاً وقتى ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات