مردی از جنس باران

1400-08-23
جمشید پوراحمد نیم قرن گذشت: اما هنوز خراب و کبود آن روز هستم که در حاشیه سینما کاپری واقع در میدان ۲۴ اسفند گفتم: این آشغالی وظیفه نشناس!… که مهدی میثاقیه اجازه نداد حرفم تمام شود! گفت: این مردان شریف و زحمتکش نام‌شان پیک بهداشت است، نه آشغالی ...