تجمیع بحران در تشکل صنفی سینمای ایران

1401-06-04
بانی‌فیلم: اگر شنیدن اخبار استعفاهای مختلف در جامعه سینمایی برایتان عادی شده باشد، انتشار خبر محمدعلی نجفی از هیات مدیره خانه سینما را هم می‌توانید در زمره عادت‌های مرسوم قرار دهید! فشارهای پنهانی بر تشکلی صنفی مانند خانه سینما و بی‌تفاوتی مدیرعامل سابق – منوچهر شاهسواری ...