نت نویسی مناجات «ربّنا»ی شجریان پس از چهار دهه

1400-02-04
مناجات «ربّنا» که در سال ۱۳۵۸ به سفارش صداوسیما توسّط محمدرضا شجریان ساخته و اجراشده بود بعد از ۴ دهه نت نویسی شد. به گزارش ایرنا، مناجات موسوم به ربنا با صدای محمدرضا شجریان که بیش از چهار دهه در ماه رمضان و در هنگام افطار همراه و ...