معافیت مالیاتی ۲۰۰ میلیونی هنرمندان، ۲۶۰ میلیون شد!

1400-12-14
بانی‌فیلم: سرانجام نمایندگان مجلس تصویب کردند که معافیت مالیاتی هنرمندان از سقف ۲۰۰ میلیون تومان سالانه به ۲۶۰ میلیون افزایش یابد و مازاد درآمد تمامی هنرمندان عرصه‌ّای مختلف، مشومول دریافت مالیات شود. خبرگزاری مجلس اکروز گزارش داد که نمایندگان مجلس در مصوبه خود مقرر کردند که از درآمد ...