ده نمکی: برخی بچه مسلمان‌ها، مثل روشنفکران به هنرمندان ارزشی حمله می‌کنند!

1400-03-03
زمانی برخی از حملات توسط روشنفکران علیه هنرمندان انقلابی صورت می‌گرفت اما متأسفانه در حال حاضر برخی از بچه مسلمان‌های خودمان با تقلید از آنان در نقد و برای اینکه بگویند سینما را می‌فهمند، به فیلمسازان و هنرمندان انقلابی حمله می‌کنند. به گزارش تسنیم، مسعود ده ...