مستندسازی و لزوم رعایت مرز میان هنر با تبلیغ

اردیبهشت 7, 1400
مستندسازان معتقدند که الزام دستگاه‌های اجرایی به مستندنگاری اقدامی مهم و مثبت برای مستندسازان است اما باید این نکته را در نظر بگیرند که ارائه دهندگان این طرح‌ها نقش آنان را به عنوان نیروهای هنری بپذیرند نه به عنوان تبلیغات‌چی. به گزارش ایرنا، همین دو روز پیش ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات