هشت سال پس از درگذشت محمود استادمحمد؛ دیگر مرده پرست هم نیستیم!

1400-05-03
در اوج شیمی درمانی‌اش نه نگران تحریم دارو بود و نه در اندیشه هزینه های کمرشکن درمان، همه فکر و ذکرش پیش تئاتر بود. محمود استادمحمد چنین هنرمندی بود؛ به غایت عاشق. به گزارش ایسنا، امروز، سوم مرداد هشتمین سالروز درگذشت محمود استادمحمد است. هنرمندی که گویی از دل ...