به بهانه روز خبرنگار؛ لطفاً مجیز بگویید!

1400-05-17
بانی‌فیلم- مسعود داودی: مناسبت روز خبرنگار در سال‌های اخیر، نه بهانه‌ای برای گفتن شادباش که اسباب نوعی استهزاء ارباب‌جمعی رسانه‌ها شده است. این روز هرچند به شکل نمادین می‌توانست یادآور کوشش‌های سازنده اهالی قلم باشد که به شدت پایبند اصولی حرفه‌ای هستند ...