توجیه بدیع مجری شبکه دو!

1400-10-05
بانی‌فیلم: برخی ماجراها و توجیه‌ها هستند که فقط در کشورمان می‌توان آنها را دید و یافت؛ این که با پاک کردن صورت مسئله، درصدد پاسخگویی باشند یا پرسش شما را با پرسشی دیگر پاسخ دهند! به تازگی سروکله نوع سومی هم پیدا شده که در در روزهای ...