سینماگران مستقل، آماج یورش مافیای پلتفرم!

خرداد 8, 1400
جبارآذین سینماگران مستقل که حیات و قوام سینمای ملی ایران بر همت و حضور و آثار آنها استوار است، افزون بر ناعدالتی ها و حیف و میل‌های نامدیران سینما و راهزنان مافیا و جفاهای سیمافیلمی‌ها و زدوبندهای شبکه خانگی، با ایجاد مافیا و انحصار جماعتی سوداگر و وابسته ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات