ما با تختی چه کردیم؟!

آذر 5, 1400
قصه جهان پهلوان تختی، حکایت ما مردمانی است که برای خود قهرمانی می‌سازیم و بعد با بی‌رحمی زندگی‌اش را زیر ذره‌بین می‌گیریم و مدام در حال و احوال خصوصی‌اش سرک می‌کشیم و بعدتر با بی‌رحمی بیشتر، یک شبه او را از عرش ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات