آيا اين هـمه «خونريزى» به نفع سينماست؟

1400-08-03
بانی‌فیلم: فرزاد موتمن در یادداشتی ضمن اشاره به مسئله به قتل رسیدن هـالينا هـوچينز مدیر فیلمبرداری «زنگار» و رعایت نشدن اصول ایمنی در این فیلم، از خشونت افراطی در فیلم‌های سینمایی انتقاد کرد. موتمن نوشت: ظاهـراً “مسئول اسلحه” كه زن بيست و چهـار ساله‌اي ...