مهرجوییِ ۸۱ساله را با کارگردان ۳۰ساله «گاو» مقایسه نکنیم

1401-02-27
احمد طالبی‌نژاد با بیان اینکه داریوش مهرجویی کارگردان فیلم «لامینور» بر گردن نسل ما و سینمای ایران حق دارد، گفت: اما اینکه مهرجوییِ هشتادواندی ساله را با کارگردان سی‌وچند ساله فیلم «گاو» مقایسه کنیم و بخواهیم که در یک موقعیت و جایگاه باشند، اشتباه است. این روزها آخرین ...