«بی گناه»، فیلمی درباره گناهکاران!

1401-07-23
محمد حقیقت مدتی است روند نمایش فیلم‌های فرانسوی که به پرده سینماها می‌آیند شدت گرفته است؛ این وضعیت از یک سو به دلیل بسته بودن سالن‌ها‌ی سینما در دوران شیوع کوید۱۹بود و از سوی دیگر به خاطر افرایش تولید فیلم‌ها‌ی فرانسوی در دو سه ...