یادداشت؛ فرهنگ بساز و بفروشی همچنان برقرار است!

مرداد 21, 1400,
مجید میرفخرایی سالها بود که از معماران بساز و بفروش ساختمان‌های شهر رنج می‌بردیم. اکثر ساختمان‌های زشت شهرها را همین بسازوبفروش‌ها ساخته‌اند. هر چه مهندسان معمار و شهرسازان با فرهنگ از این روال نادرست شکایت و نقد کردند صدای‌شان به جایی نرسید؛ شهر زشت تهران کنونی، حاصل کار همین بساز و بفروش‌هاست. اکنون ...