اظهاراتی عجیب در مورد دکورها، فضاها و فرش قرمز جشنواره؛ بازنمایی الگوی غربی بود!

1400-10-20
بانی‌فیلم: با اینکه شنیدن حرف‌های عجیب و غریب از جانب مسئولان اجرایی به امری معمولی تبدیل شده، اما برخی از اظهارات توسط افرادی بیان می‌شود که با هیچ منطق و استدلالی پذیرفتنی نیست! آخرین نمونه این اظهارات را یزدان عشیری امروز به باشگاه خبرنگاران گفته که «طراحی ...