انتشار گفت‌وگوی ۱۴ سال پیش فردوس کاویانی!

1400-07-04
موزه سینما به تازگی گفت‌وگویی از فردوس کاویانی را منتشر کرده که مربوط به ۱۴سال پیش است! اینکه چرا این گفت‌وگو پس از این همه سال منتشر شده پرسشی‌ست که باید مسئولن موزه سینما پاسخ دهند اما مواردی را که فردوس کاویانی در این گفت‌وگو مطرح ...