آخرین فرصت برای مدیران سینمایی!

اردیبهشت 1, 1400
بانی‌فیلم: کمتر فرصتی برای مدیران دولتی پیش می‌آید تا بتوانند در واپسین روزهای بودنشان در منصب و مقام‌های انتصابی، عملکردی کاربردی و مثبتی داشته باشند! برای مدیران سازمان سینمایی فارغ از همه عملکردهای انتقادآمیزشان، امروز و در این دوران بلازده کرونایی، این فرصت مهیا شده تا بتوانند در روزهای آخر دولت مستعجل، بانی عمل نیکویی شوند و ...