در جست‌وجوی «علیرضا»یی که نادر است

1400-11-24
در جمعی می‌پرسند چند نفر حاضرند سرنوشت کشورشان را تغییر دهند، همه دست بلند می‌کنند به جز خود پرسشگر. او دوباره می‌پرسد که چند نفر حاضرند خودشان را تغییر بدهند؟ این بار اما هیچ کسی دست بلند نمی‌کند به جز خود پرسشگر! این جملات را علیرضا ...