جانمایی برگزارکنندگان فجر بین‌الملل در فرهنگستان هنر

آبان 18, 1400
بانی‌فیلم: پس از اعلام قطعی برگزار نشدن بخش حارجی جشنواره فیلم فجر در قالب یک رویداد مستقل و الحاق دوباره این رویداد به جشنواره ملی فیلم فجر، شاهد برخی اقدامات از جانب تعدادی از پرسنل برگزارکننده بودیم. توجیهات این افراد رده پایین رویداد خارجی فجر در حالی با حمایت ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات