اعتراض خانه‌ تئاتر به عدم رسیدگی مسئولان در فاجعه‌ی کشتار کرونا

1400-05-19
خانه‌ تئاتر در بیانیه سرگشاده‌ای نسبت به عدم رسیدگی مسئولان در فاجعه‌ کشتار کرونا دلتا اعتراض کرد. به گزارش بانی‌فیلم، در این بیانیه آمده است: کسی گفته بود: «وقتی انسانی می‌میرد، یک فاجعه‌ اتفاق می‌افتد؛ اما هنگامی که تعدادِ زیادی می‌میرند، ما با یک آمار ...