شیراز شهر عارفان و شاعران است، نه بیغوله!

آبان 23, 1400
جواد کراچی گوهر پاک بباید که شود قابل فیض ورنه هر سنگ و گلی لؤلو مرجان نشود شیراز، شهر عارفان و شاعران و شهر تاریخی ایران این روزها بر پرده سینماهای کشور نه با نام ملک الکلام و افصح المتکلمین‌اش و نه با نام خواجه اسرارش و نه با ...