روایت یک شهید شیمیایی که تشنه جان داد…

1400-11-25
دکتر فردوس حاجیان جانباز شیمیایی عملیات والفجر هشت و دکترای تخصصی تیاتر هنرهای زیبا با ۲۵ نفر از جوانان نسل امروز بدون کمترین امکانات و فقدان سالن تمرین و لوازم صحنه و لباس برای بازیگران و در واقع امکانات زیر صفر نمایش «شهر سوخته بخش طبی چهار» را که روایت ...
«شهر سوخته بخش طبی چهار»

«شهر سوخته بخش طبی چهار» اوج یک اثر حرفه ای فاخر

1400-11-25
سیدعلی تدین باید گفت متن «شهر سوخته بخش طبی چهار» تلفیقی است از نثر فاخر و سبک بی‌بدیل بیهقی، متن قبادیانی، شعرگونه‌گی سعدی، اوستا و ارجاعات بینامتنی زبان و ادبیات کهن و امروز زبان فارسی که این خود به تنهایی کار ارزنده و دشواری است. حاجیان واقعیات و ...