اجازه بدهید شهرک را دوست داشته باشیم!

1400-11-20
رحمت امینی* ورود به جهان برساخته در فیلم سینمایی شهرک ، ورودی متفاوت است که البته در سینما مسبوق به سابقه است . این فیلم را می توان در شمار تجربه های سینمایی یا به عبارتی سینمای تجربه قرار داد و با این فرض ، وجود و حضور آن را در بین فیلمهای ...