خلیج فارس؛ شناسنامه ۲۶۰۰ ساله تمدن چهارهزار ساله

1400-02-10
 نخستین سند از خلیج فارس به کتیبه داریوش در کانال سوئر بازمی‌گردد که در آن به نام دریای پارس اشاره شده اما تمدنی که در حاشیه خلیج فارس شکل گرفته است، به تمدن عیلامیان، اختصاص دارد که ۴ هزار سال پیش در حاشیه این دریا و در بخشی از ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات