بستری شدن خواننده پیشکسوت در بیمارستان

تیر 9, 1400
شاپور رحیمی ـ خواننده و نوازنده عود و مدیر سابق مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ـ به دلیل برخی اختلالات ریوی غیرکرونایی در بیمارستان بستری شد. به گزارش ایسنا، شاپور رحیمی به دلیل برخی اختلالات ریوی غیرکرونایی در بیمارستان دهخدا در قزوین در بخش مردان بستری شده است و اکنون ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات