ارغوان غمگین شد، شعر سیاه‌پوش؛ …سایه رفت

1401-05-19
بانی‌فیلم: امیرهوشنگ ابتهاج یکی از مهم‌ترین شاعران و ترانه‌سرایان ایران امروز و دور از وطن، رخ در نقاب خاک کشید. ه.الف.سایه سرآمد هنرمندان عرصه شعر و ادب به دوستان و رفقای سالیان دورش پیوست؛ محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی، پرویز مشکاتیان و… خبر رفتن این هنرمند ...