درخت فضیلت

1401-04-29
یادداشت / جواد کراچی رینا محبت کرده و کتاب را برایم فرستاده بود. ورق می‌زنم… ورق می‌زنم خودم را و روز و روزگاران سپری شده مردمانی را که سینما، برایشان واجب واجبات بود. مسعود کیمیایی را مقابل اداره گذرنامه دیدم، سلام کردم، مؤدبانه. سئوال کردم با احترام… می‌خواهم ...